istanbul escort beylikdüzü escort anadolu yakası escort ankara escort

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเสวนา “ทิศทางการสอนและวิจัยภาษาศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” ออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา จากภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

● แนวทางการสอนและวิจัยด้านภาษาศาสตร์ที่ผ่านมา

● แนวทางการสอนและวิจัยด้านภาษาศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

● แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์

และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้อภิปรายซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเสวนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ประภัสสร สวัสดี

#HUSOLC_KKU