เสวนาทิศทางการสอนและการวิจัยทางภาษาศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

Application Date 07 Aug 2022 - 07 Aug 2022

 


Schedule

Application Date Start Date 06/07/2022 08:30
End Date 04/08/2022 16:30
Study Period 07/08/2022 09:00 -
07/08/2022 12:00
Applications 150
Course Category ภาษาไทย
Venue ZOOM
URL OnlineZOOM
Payment Details
บุคคลทั่วไป (Guest) 199
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 0
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 0
นักเรียน (Student) 199
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 0
Online 199
Onsite
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาไทย 199
ภาษาเวียดนาม
ภาษาพม่า
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาไทยสำหรับช่าวต่างประเทศ
Please check information by date 04/08/2022

Instructor


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 34/150
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเภทสมาชิก วันที่ลงทะเบียน สถานะยืนยัน ชำระเงิน
1 นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 08/07/2022 13:31:27
2 นางสาววาลุกา ศุภบวรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 08/07/2022 13:54:44
3 นางสาวJiraporn Lao-un สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 08/07/2022 13:54:45
4 อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 08/07/2022 13:56:28
5 นางสาวบุศยารัชต์ นิธีดีชัยวราโชค คณะสหวิทยาการ บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 08/07/2022 14:12:36
6 นางสาวศศินา พันชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคคลทั่วไป (Guest) 08/07/2022 14:23:41
7 นางสาวกรระวี ปาละสิงห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 09/07/2022 00:12:52
8 นางสาวณิชกานต์ อุดมเลิศวุฒิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 09/07/2022 00:16:46
9 นางสาวศุภลักษณ์ กฤษณานนท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลทั่วไป (Guest) 09/07/2022 04:48:39
10 นางสาวทิพวัลย์ เหมรา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุคคลทั่วไป (Guest) 09/07/2022 10:45:26
11 Dr.Nuchamon James Kasem Bundit University บุคคลทั่วไป (Guest) 09/07/2022 13:56:46
12 นายศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลทั่วไป (Guest) 10/07/2022 08:15:43
13 MsJarukan Jitwongnan University of Phayao บุคคลทั่วไป (Guest) 11/07/2022 01:57:02
14 นางสาวรัชนีฉาย เฉยรอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 11/07/2022 11:25:41
15 ดร.นลินภัสร์ เมฆเกรียงไกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บุคคลทั่วไป (Guest) 12/07/2022 07:59:05
16 นายทศพร โศภิษฐ์ธรรมกุล โรงเรียนปัญญาวรคุณ บุคคลทั่วไป (Guest) 13/07/2022 08:10:21
17 MissWaroonsiri Surakitbowon Faculty of Humanities and Social Sciences: Applied Linguistics นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 14/07/2022 03:48:38
18 MR.KORPONG KETKAEW PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY บุคคลทั่วไป (Guest) 14/07/2022 18:42:26
19 นางสาววรัญญา มอโท คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคคลทั่วไป (Guest) 15/07/2022 04:01:56
20 นางสุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง บุคคลทั่วไป (Guest) 18/07/2022 03:36:48
21 Ms.Kanpanat Jaipanya Khon Kaen University นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 20/07/2022 07:22:15
22 นายสุวิทย์ ติคำ มหาวิทยาลัยพะเยา บุคคลทั่วไป (Guest) 21/07/2022 01:20:20
23 ผศ.ดร.ธิวานนท์ พูพวก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บุคคลทั่วไป (Guest) 21/07/2022 01:30:45
24 MsJittimaporn Tonjumpa University of Phayao บุคคลทั่วไป (Guest) 21/07/2022 08:18:24
25 นางสาวชญาณิศา ติ๊บปะละ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 21/07/2022 13:53:46
26 นางสาวจิดาภา ตั้งดิลกธนากุล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 23/07/2022 12:44:52
27 Assistant Professor Dr.Rungpat Roengpitya Faculty of Liberal Arts, Mahidol University บุคคลทั่วไป (Guest) 25/07/2022 13:02:08
28 นายสุภัทรชัย ศรีปานวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 01/08/2022 22:00:08
29 MR.Suwijuck Katunyou Khon Kaen University นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 04/08/2022 02:58:47
30 MissBusarakorn Phurianrom มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 04/08/2022 03:32:03
31 นายChadchavan Sritong Chadchavan Sritong Faculty of Humanities and Social Sciences บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 04/08/2022 03:36:04
32 นายภาณุมาส อรุณสำราญ - ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 04/08/2022 04:55:18
33 นางสุภามาส โสมูล ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร บุคคลทั่วไป (Guest) 04/08/2022 09:04:48
34 ผศ.ดร.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 16/08/2022 06:57:24