บริการแปลภาษา (Translation Service)

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOLC) รับบริการแปลภาษาจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือต้นฉบับภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย, บริการตรวจสอบสำนวนภาษา และบริการล่ามแปลภาษา

หมายเหตุ: เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางศูนย์ฯ มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการในรูปแบบ Online เท่านั้น


เงื่อนไขการรับต้นฉบับเอกสาร

ภาษาไทย = แบบอักษร TH Sarabun ขนาด 16 p.

ภาษาอังกฤษ = แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 p.


ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับบริการให้ครบถ้วน
  2. Upload เอกสารต้นฉบับของท่านด้วยสกุลไฟล์ .doc หรือ .pdf เท่านั้น
  3. เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินราคา และแจ้งอัตราค่าบริการทาง email ของท่าน
  4. ชำระค่าบริการแปลภาษา
  5. การแปลจะดำเนินการภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระค่าบริการและแจ้งยอดการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มขอรับบริการแปลเอกสาร

https://forms.gle/eZdPUgESiv2EHgp87


ช่องทางการชำระค่าบริการแปลภาษา

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี : ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ

เลขที่บัญชี : 551-3025350-3


โทร. 043-202-811

Facebook: HUSO Language Center

Twitter: @huso_lc

Instagram: @huso_lc